کمينه مشروح خبر
1396/11/4
   
  رونمايي از سند پيشنهادي شهرداري تهران براي كاهش آلودگي هوا --------------------------------------------------------------------------------
   
   

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ؛ " محسن پورسيدآقايي " صبح امروز در ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا، از برنامه پيشنهادي كاهش آلودگي هواي تهران رونمايي كرد و گفت : آلودگي هوا معضلي است كه تنها شهر تهران با آن مواجهه نشده بلكه ساير كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا نيز با آن مواجهه بوده اند . وي با بيان اينكه بايد از تجربه موفق ساير كشورها در موضوع كاهش آلودگي هواي تهران استفاده كنيم ، تصريح كرد :همايش ملي آلودگي هواو صدا بستري مناسب براي تبادل تجربيات موفق در موضوع كاهش آلودگي هواست ، معتقدم بدون همفكري و استفاده از دانش جهاني در كاهش آلودگي هوا موفق نخواهيم شد . معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه آلودگي هوا معضلي قابل حل بوده كه با تنظيم سياست هاي صحيح و برنامه ريزي هدفمند شاهد كاهش آلودگي هواي پايتخت خواهيم بود. وي با بيان اينكه كاهش آلودگي هوا نيازمند، گفتمان ملي است اظهار داشت : گرچه اقدامات موثري از جمله ، ارتقاء كيفيت سوخت در كشور صورت گرفته ، بطوريكه اكنون مشكل گازهاي سمي ( سرب ) در هواي تهران وجود ندارد ، اما طي اين سالها هزينه هاي زيادي در شهر انجام شده كه چنانچه اندكي از اين هزينه با اولويت منابع آلاينده هزينه و از سوي ديگر به سرنوشت و سلامت شهروندان توجه ميشد ، وضعيت آلودگي هواي تهران امروز بهتر از حال موجود بود . به گفته ي پورسيداقايي ، به رغم اقدامات صورت گرفته براي كاهش آلودگي هوا، اقدامي موثر در نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي ، خروج خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت هاي كاربراتوري و ...... صورت نگرفته است . معاون شهردار تهران با بيان اينكه 6 پروژه به عنوان سياست هاي پيشنهادي كاهش آلودگي هواي تهران تهيه شده است تصريح كرد : نوسازي و بهسازي اتوبوس هاي شهر تهران ( شامل حمل و نقل عمومي و بخش خصوصي ) ، نوسازي و بهسازي ناوگان كاميون باري ، جايگزيني موتورسيكلت هاي بنزيني با برقي ، جايگزيني ميني بوس فرسوده ، نوسازي ناوگان سواري كاربراتوري و فرسوده و تعويض كاتاليست تاكسي از جمله سياست هاي تعيين شده در سند پيشنهادي شهرداري تهران براي مقابله با آلودگي هواست. پورسيدآقايي در ادامه به نخستين گام اين برنامه و نوسازي و بهسازي اتوبوس هاي شهر تهران اشاره كرد و گفت : طي اين برنامه 3 هزار دستگاه اتوبوس عمومي و 3 هزار دستگاه اتوبوس بهش خصوصي طي 2 سال اينده نوسازي خواهند شد و همزمان براي تجهيز 2 هزار دستگاه اتوبوس به فيلتر دوده اقدام خواهد شد كه با اقدامات فوق 9 درصد كاهش انتشار آلاينده ذرات معلق را شاهد خواهيم بود . معاون شهردار تهران به اجراي طرح ترافيك به عنوان يكي از طرح هاي غير موثر در آلودگي هوا اشاره كرد و گفت : محدوده ي طرح ترافيك در ابتدا به منظور كاهش آلودگي هواي هسته مركزي شهر شكل گرفت ، اين درحاليست كه با محدود كردن خودروها ، اکنون تغيير مد حمل و نقل در محدوده مذکور شكل گرفته بطوريكه شاهد تردد تعداد بسيار بالاي موتورسيكلت در اين محدوده و البته در شهر تهران هستيم. پورسيدآقايي به سهم 5 برابري انتشار آلاينده ها توسط موتورسيكلت ها در مقايسه با خودروها اشاره كرد و گفت : سهم موتورسيکلت ها در انتشار الايندگي 10 درصد كل آلايندگي است در حاليكه سهم خودروها 2 درصد است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در پايان اعلام كرد : اين سند پيشنهادي جهت دريافت نظرات كارشناسان ، متخصصين ، سياست گذاران ملي و شهري و عموم مردم تنظيم و ارائه شده است. براساس اين گزارش معاون شهردار تهران در پايان اين همايش از خبرنگاران ، كارشناس شهري و نمايندگان انجمن هاي مبارزه با آلودگي هوا حاضر در همايش درباره سند مذکور نظرسنجي کرد.

  نظرات