کمينه ادامه خبر
1392/10/3
   بازدید دوره ای نظارت ستادی سازمان بسیج شهرداری
  حوزه حمل و نقل
   
   

بازدید دوره ای نظارت ستادی سازمان بسیج شهرداری ، سه ماه سوم در تاریخ 30/9/92 از ساعت 13 الی 17 توسط نمایندگان محترم سازمان بسیج شهرداری از تمامی معاونت های بسیج حوزه حمل و نقل بازدید و گزارش عملکرد تهیه شد.