کمينه نظرسنجی
رضایت شما از خدمات و نرخ کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای خیابان ها (پارکومتر) به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از اطلاع رسانی در خصوص وضعیت ترافیک شهر تهران به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از نحوه و نرخ واگذاری آرم ترافیک به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت خدمات اتوبوس ها (شامل مدت زمان انتظار جهت سوار شدن به اتوبوس ها، مدت زمان رسیدن اتوبوس ها به مقصد، دسترسی به ایستگاه ها، کیفیت صندلی ها، نظافت اتوبوس ها، سیستم گرمایش و سرمایش، فضای در نظر گرفته شده برای خانم ها، کیفیت رانندگی و ...) به چه میزان می باشد.

رضایت شما از نرخ بلیت اتوبوس های تندرو به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت خدمات اتوبوس ها (شامل مدت زمان انتظار جهت سوار شدن به اتوبوس ها، مدت زمان رسیدن اتوبوس ها به مقصد، دسترسی به ایستگاه ها، کیفیت صندلی ها، نظافت اتوبوس ها، سیستم گرمایش و سرمایش، فضای در نظر گرفته شده برای خانم ها، کیفیت رانندگی و ...) به چه میزان می باشد.

رضایت شما از نرخ بلیت اتوبوس های عادی به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت خدمات مترو (شامل نظافت ایستگاه ها و واگن ها، برخورد پرسنل، تعداد واگن ها، زمانبندی حرکت قطارها، و ...) به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از نرخ بلیت مترو به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت خدمات (شامل نظارت بر تاکسی ها، وضعیت ظاهری راننده و اتومبیل، کیفیت رانندگی، رعایت شئونات اخلاقی توسط رانندگان و ...) ارائه شده در تاکسی ها به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از نرخ کرایه تاکسی ها به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت و کمیت مسیرهای دوچرخه سواری سطح شهر به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از دسترس بودن و تعداد ایستگاه های کرایه دوچرخه در سطح شهر به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از کیفیت و جانمایی تابلوهای شناسایی مسیر و علائم راهنمایی به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از ایمن سازی مسیرها و نصب تجهیزات ایمنی نظیر گاردریل، استوانه های ایمنی و ضربه گیرها به چه میزان می باشد؟

رضایت شما از خدمات و نرخ پارکینگ های عمومی سطح شهر به چه میزان می باشد.

رضایت شما از خدمات و نرخ پارک حاشیه ای خیابان ها (پارکبان) به چه میزان می باشد؟

ثبت نتايج