مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آشنایی با معاونت  /  درباره معاونت  /  معرفی معاون حمل و نقل و ترافیک
کمينه معرفی معاون
نام مازیار
نام خانوادگی حسینی
سمت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
بيوگرافي متولد تهران 1349 ؛
سوابق و دوره های تحصیلی     دانش آموخته ی دکترای تخصصی Ph.D در رشته ی مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه و زلزله وی به تبع شغل پدر که از پیشکسوتان صنعت راه و آسفالت کشور میباشد از دوران کودکی و نوجوانی در همراهی با ایشان با فعالیتها و کار در کارگاههای عمرانی آشنا شد و همین امر زمینه ی علاقمندی وی به این رشته و به نوعی ادامه ی راه پدر را فراهم نمود، به گونهای که پس از اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک و کسب موفقیت در المپیاد ریاضی کشور، تحصیلات کلاسیک دانشگاهی خود را در رشته ی مهندسی عمران )راه و ساختمان( تا سطح دکتری ادامه داده و افزون بر آن دورههای تکمیلی آموزشی و اجرایی دیگری را نیز در حوزههای مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک و مدیریت پروژه در مراکز آموزشی ژاپن و ایالات متحده آمریکا گذرانده است و از سال 1374 به عضویت هیئت علمی دانشگاه در آمده و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به تدریس اشتغال دارد. آخرین مسئولیت اجرایی دکتر مازیار حسینی قبل از تصدی معاونت حمل و نقل و ترافیک، تصدی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در طی سالهای 1388 تا 1394 بوده است. ایشان از اول دی ماه سال 1388 به سمت معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران منصوب و از زمان تصدی این مسئولیت، پروژههای متعدد و متنوعی را در حوزهی کاری خود با لحاظ سه شاخص "کیفیت"، "هزینه" و "زمان" و البته با بکارگیری و اعتماد به توان، خلاقیت و دانش فنی مهندسان کشور اجراء و به بهرهبرداری رسانده و به نوعی سعی نموده است تا نگرش و تفکر مدیریت صنعتی و سیستماتیک را جایگزین رویکردهای مدیریت سنتی در پروژه های عمرانی گرداند. از مهمترین پروژههای انجام شده در دوران مسئولیت وی میتوان به طرح و اجرای بزرگراه امام علی)ع(، بزرگراه طبقاتی صدر، بزرگراه آزادگان، ادامهی محورهای شرقی و غربی بزرگراه شهید همت )شهید زینالدین و شهید خرازی(، بزرگراه شهید باکری )ح د فاصل بزرگراه همت تا آزادراه تهران–کرج(، قطعهی پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، قطعهی پایانی بزرگراه یادگار امام)ره(، پل کابلی برج میلاد تهران، طراحی و احداث تونل نیایش، طرح و احداث تونل امیرکبیر، رفع نواقص، تکمیل و راهاندازی تونل توحید، تکمیل و راهاندازی برج میلاد تهران، احداث پل کابلی جوادیه، مجموعه پلهای پیشساخته صندوقهای بتنی تقاطع شیخ فضلالله و محمدعلی جناح و مجموعه پلهای بتنی صندوقهای اتصال بزرگراه شهید باکری به آزاد راه تهران – کرج، مجموعه پلهای کاروانسرا سنگی یک و دو، طرح و احداث دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر(، مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، ... اشاره نمود که در مجموع احداث 146 کیلومتر بزرگراه، 125 دستگاه پل و تقاطع غیر همسطح، 20 کیلومتر تونل ترافیکی و 47 کیلومتر تونل و کانال شبکه جمعآوری آبهای سطحی، به لطف و مدد پروردگار متعال حاصل کار در این مدت بوده است. در کنار پروژههای اجرایی شاخص، احیاء شورای عالی فنی شهرداری تهران، تهیه و تصویب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران )برای نخستین بار در کشور( و حل برخی مشکلات ریشهای و قدیمی نظیر کیفیت آسفالت و جداول بتنی و کسب جوایز متعدد داخلی و بینالمللی در زمینهی کیفیت و مدیریت پروژهها از دیگر دستآوردهای دوران تصدی وی بر مجموعهی معاونت فنی و عمرانی میباشد. وی پیش از تصدی معاونت فنی و عمرانی نیز به عنوان جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران شهر تهران و ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در طی سالهای 1382 تا 1388 فعالیت مینموده که به نوعی میتوان وی را یکی از بنیانگذاران این سازمان و بانی تغییر نگرش در کشور از "حوادث غیرمترقبه" به "پیشگیری" و "مدیریت بحران" نام برد. طراحی، احداث و تجهیز بیش از یکصد سوله مدیریت بحران نواحی شهر تهران، تشکیل گروههای داوطلب مدیریت بحران مردمی، سطحبندی حوادث و تنظیم شیوهی مداخله در حوادث از سطح کوچک تا سطوح ملی، همکاری در تنظیم لایحهی اساسنامهی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کشور )مصوب مجلس شورای اسلامی(. ایجاد هماهنگی بینبخشی و برگزاری مانورهای متعدد سراسری، منطقهای و محلی و موضوعی خاص و طراحی و احداث منحصر به فردترین ساختمان کشور تحت عنوان "مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران" از جمله اقدامات وی در دوران تصدی این مسئولیت بوده است.