کمينه ارزیابی پیمانکاران و مشاورین

کلیه پیمانکاران و مشاورین که مایل به همکاری در سازمانها و شرکت های تابعه معاونت حمل و نقل و ترافیک و همچنین در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران می باشند می بایست رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور "سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور " را دارا باشند.


" با توجه به ضرورت يكپارچه سازي اطلاعات و شفاف سازي امور و بهبود عملكرد، كليه پيمانكاران و مشاوريني كه علاقمند به همكاري با معاونت حمل ونقل و واحد هاي زير مجموعه آن مي باشند ، ضروري است  تا تاريخ 96/01/31 با مراجعه به درگاه اينترنتي شهرداري تهران به آدرس www.tehran.ir نسبت به ثبت نام و رفع نواقص اطلاعات درخواستي شركت خود در سامانه تامين كنندگان و ارائه دهندگان خدمت اقدام نمايند .
بديهي است پس از تاريخ مذكور فقط از پيمانكاران و مشاوريني كه درسايت مذكور ثبت نام نموده و مورد تاييد قرارگرفته اند جهت همكاري دعوت بعمل خواهد آمد.