image
محسن پور سیدآقایی
سمت : معاون شهردار
image
شهریار افندی زاده
سمت : مشاور عالی
image
علی فغانی
سمت : مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک
image
مسعود رنجبریان
سمت : مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری
image
سید حسین حسینی نژاد
سمت : مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق
image
علی اشرف حاجیان
سمت : مشاور اجرایی معاون شهردار و رئیس دفتر