چشم انداز
در سال 1404، شهر تهران دارای سیستم حمل‌ونقلی خواهد بود که کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان شهر را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارتقاء داده است که این امر متضمن این است که این سیستم یکپارچه، در دسترس، روان، راحت، ایمن، پاک و در جهت توسعه اقتصادی تهران باشد و با درنظرگرفتن محدودیت منابع، قابل‌اجرا باشد.