مکان نما  >>   صفحه اصلی  /  آشنایی با معاونت  /  معرفی مدیرکل مـهندسی و ایمنی ترافیک
کمينه معرفی مدیرکل مـهندسی و ایمنی ترافیک
نام علی
نام خانوادگی  فغانی
سمت مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک
بيوگرافي متولد مهر ماه 1346 متاهل و دارای دو فرزند
سوابق و دوره های تحصیلی    

 

 • دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان امام موسی صدر منطقه یک تهران 1364
 •  کارشناسی مهندسی عمران – عمران 1369
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران –برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران 1386

 

پروانه های حرفه ای :

الف) کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان دارای صلاحیت

1- برآورد هزينه هاي ساختماني

2- ارزيابي ساختمانهاي مسكوني

 3- تعيين ميزان خسارت و علت خسارت

4- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها

5-تشخيص حسن انجام كارها و طرحهاي ساختماني (به لحاظ فني و اجرائي)

6- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت

7- امور مربوط به راهها و باند های فرودگاهی و دسترسی های شهری

8-متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت کار و اجرت المثل کارھای ساختمانی

9-بررسی و اظھار نظر در خصوص طرحھای جامع و تفضيلی شھری و امور مربوط به شھر سازی

10-رسيدگی به اختلاف فيمابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی

11-ارزيابی اراضی مسکونی و ساختمانھای مسکونی

ب ) دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی در رشته مهندسی عمران پایه ارشد ( نظارت – طراحي– اجرا )

ج ) دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی در رشته مهندسی ترافیک پایه دو ( طراحی – نظارت )

د ) کارشناس کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی تهران – واحد گود برداری 1390-1393 

سوابق تجربی
 • - کارشناس نظارت عاليه اداره کل ھماھنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانھا معاونت فنی و عمرانی 75-1372
  - رئيس رسيدگی فنی، رئيس نظارت ابنيه، مسئول واحد چاه و قنوات، رئيس نظارت راه و باند، رئيس نظارت عاليه، رئيس دفتر فني ، مشاور اجرايی معاونت، قائم مقام معاونت فنی و عمرانی منطقه يک شھرداری تھران طی سال ھای 1375-1391
  - رئيس قسمت فني و مھندسي و قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه يك شھرداری تھران 1391 تا 1392/11/13
  - معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه سه از 1392/11/13 تا 1394/04/07
  - مدير کل مھندسی و ايمنی ترافيک معاونت حمل و نقل و ترافيک شھرداری تھران از تاريخ 1394/04/07 تاکنون
 • -دبير کميته کارشناسی نظام فنی و اجرايی معاونت حمل و نقل و ترافيک شھرداری تھران

  معاونت حمل و نقل و ترافيک شھرداری تھران HSE - رئيس کار گروه تخصصی

  - کارشناس نمونه جشنواره شھيد رجايی سال ١٣٩٢

  - مدير نمونه جشنواره شھيد رجايی سال

 کارهای پژوهشی

 

١- بررسی و تحليل ايستگاھھای اتوبوس در محدوده منطقه يک شھرداری تھران ١٣٨٤

٢- بررسی و تحليل تصادفات جاده ای و خسارات نا شی از آن ١٣٨٤

٣- سمينار کارشناسی ارشد مکان يابی پارکينگ ھای طبقاتی و حاشيه ای در محدوده منطقه يک ١٣٨٥

٤- پايان نامه کارشناسی ارشد اثر و نقش ساماندھی عابر پياده بر جريان ترافيک در حوزه مرکزی شميران ١٣٨٦

٥- ارائه مدل اولويت بندی برای نمونه گيری از شرکت ھای توليد کننده و يا وارد کننده موتور سيکلت به منظور سنجش  آلودگی ھوااولين کنفرانس زير ساخت ھای حمل و نقل کشور- ١٣٩١)

٦- بررسی و پيشنھاد معيارھا و استانداردھا جھت کنترل و بازديد انواع وسايل نقليه در مراکز معاينه فنی - اولين کنفرانس زير ساخت ھای حمل و نقل کشور ١٣٩١

٧- شناسايی و بررسی شاخص ھای اثر گذار در تعيين نوع خودروی مناسب جھت تاکسی - اولين کنفرانس زير ساخت ھای حمل و نقل کشور ١٣٩١

٨- طراحی شبکه اتوبوسرانی با ھدف بيشينه سازی رضايت استفاده کنندگان - دوازدھمين کنفرانس حمل ونقل و ترافيک ١٣٩١

٩- تحليل و شناسايی مشکلات عبور و مرور معلولين و جانبازان ( مطالعه موردی شھرداری منطقه يک ) - دوازدھمين کنفرانس حمل ونقل و ترافيک - ١٣٩١

١٠ - مجموعه قوانين حفاظت از قنوات و منابع آب ھاي زير زميني ايران پنجمين جشنواره کنفرانس مديريت شھری ١٣٩١

١١ - ارائه مدل اولويت بندی تامين روشنايی در را ھای برون شھری با استفاده از روش حليل سلسله مراتبیسيزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک ١٣٩٢

١٢ - ارائه و بررسی اثرات روشھای مديريت ترافيک در شبکه معابر شھری ( مطالعه موردی منطقه ٣ شھر تھران ) - نخستين کنفرانس ملی مھندسی عمران، معماری و مديريت پايدار شھری تير ١٣٩٣ استان گلستان  گرگان

١٣ - بررسی ضوابط شبکه معابر با رويکرد تخليه اضطراری در شرايط بحران در بافت فرسوده - اولين ھمايش حمل و نقل و ترافيک شھرداری شيراز  آذر ١٣٩٣

اولين ھمايش حمل و نقل و ترافيک شھرداری - BRT ١٤ - بررسی اثرات نظارت الکترونيکی بر افزايش بھره وری شيراز  آذر ١٣٩٣

١٥ - تدوين متدلوژی عارضه سنجی ترافيک برای برج ھای تجاری اداری(مطالعه موردی برج باران تھران) -اولين ھمايش حمل و نقل و ترافيک شھرداری شيراز آذر ١٣٩٣

١٦ - بررسی ميزان تاثير آموزش و فرھنگ سازی در بھبود الگوی رفتاری ترافيک اولين کنفرانس ملی شھر سازی، مديريت شھری و توسعه پايدار اسفند ١٣٩٣

١٧ - بررسی مشکلات و موانع پياده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خيابان ميرداماد ( منطقه ٣ ) اولين کنفرانس ملی شھر سازی، مديريت شھری و توسعه پايدار اسفند ١٣٩٣

١٨ - بررسی راھکارھای ارتقاء ايمنی کاربران آسيب پذير راه و آماده سازی برنامه عملياتی متناسب اولين کنفرانس ملی شھر سازی، مديريت شھری و توسعه پايدار اسفند ١٣٩٣

١٩ - اثر سنجی به کار گيری تسھيلات غير ھمسطح در شبکه معابر فوق اشباع مطالعه موردی منطقه ٣ شھرداری تھران  دھمين کنگره بين المللی مھندسی عمران تبريز ارديبھشت ١٣٩٤

٢٠ - بررسی پارامتر ھای موثر جنسيتی در برنامه ريزی و طراحی سيستم ھای حمل و نقل شھری سومين کنگره بين المللی مھندسی عمران، معماری و شھر سازی دانشگاه شھيد بھشتی دی ١٣٩٤

٢١ - ارائه مدل پيش بينی تاخير پرواز پانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٤

٢٢ - اثر سنجی تاخير افزايش نرخ جرائم راھنمايی و رانندگی بر کاھش تخلفات سرعت غير مجاز - پانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٤

٢٣ - تحليل اثر تعداد فضای توقف ايستگاه بر ظرفيت خط ويژه اتوبوس مطالعه موردی : سامانه دو اتوبوس ھای تندرو شھر تھران - پانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٤

٢٤ - مقايسه اقتصادی اجرای پروژه خط سفيد بر ھزينه ھای تجديد خط کشی گذرگاه ھای عابر پياده در تقاطع ھای چراغدار  چھارمين ھمايش ملی رنگ ھای ترافيکی، ايمنی و خط کشی راه ھا و معابر ارديبھشت ١٣٩٥

٢٥ - ارزيابی تاثيرات اجرای طرح خط سفيد در شھر تھران - چھارمين ھمايش ملی رنگ ھای ترافيکی، ايمنی و خط کشی راه ھا و معابر ارديبھشت ١٣٩٥

٢٦ - اھميت کاربرد مھندسی ارزش در کاھش ھزينه ھای خط کشی در معابر شھری مطالعه موردی : خط کشی عرضیعابر پياده ) - چھارمين ھمايش ملی رنگ ھای ترافيکی، ايمنی و خط کشی راه ھا و معابر ارديبھشت ١٣٩٥

٢٧ - اثر سنجی استفاده از ديوارھای صوتی در کاھش آلودگی صوتی ( مقايسه نتايج اجرا در بزرگراھھای شھيد خرازی

و کردستان تھران دومين کنفرانس بين المللی دستاورد ھای نوين پژوھشی در مھندسی عمران، معماری و مديريت شھری ارديبھشت ١٣٩٥

٢٨ - پيش بينی عملکرد ديوارھای صوتی ( نمونه مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبايی واقع در بزرگراه شھيد

خرازی ) - دومين کنفرانس بين المللی دستاورد ھای نوين پژوھشی در مھندسی عمران، معماری و مديريت شھری ارديبھشت ١٣٩٥

٢٩ - ارزيابی رفتار ھای سازه ای تابلو ھای ھدايت مسير صليبی تحت بار باد- اولين کنفرانس ملی مھندسی سازه و مديريت ساخت مھر ١٣٩٥

٣٠ - ارئه طرح ھندسی بھينه جھت بالا بردن ايمنی در تقاطعات بدون کنترل محلی ( مطالعه موردی ميدان رباط کريم )- شانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٥

٣١ - ارائه الگو ايمن سازی محدوده کاربری جاذب سفر در محدوده معابر با درجه عملکردی بالا - شانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٥

٣٢ - ارائه مدل اولويت بندی تعويض تابلوھای ناسالم در سطح شبکه معابر بر پايه تحليل سلسله مراتبی - شانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٥

٣٣ - بررسی تاثير افزايش طول ناحيه تداخلی با تغيير ھندسه جزيره مرکزی بر بھبود پارامترھای ترافيکی ميادينشانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٥

٣٤ - رتبه بندی ايمن سازی نقاط حادثه خيز در پھنه ھا با روش شباھت به گزينه ابده آل - شانزدھمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک اسفند ١٣٩٥

الزامات و راھنمايی استفاده ترجمه استاندارد بين المللی ايزو ٣٩٠٠١ ( RTS )

٣٥ - کتاب سيستم مديريت ايمنی جاده

 

سابقه تدریس 

- تدریس دوره قنات سازی و بازسازی قنوات- شهرداری منطقه یک 1388

  -تدریس دوره فهرست بهاء و تعدیلات پیمانکاری– اداره کل تشکیلات 1393

سایر فعالیتها
 

١- رئيس پھنه شمال و شمال شرق معاونت ھای حمل و نقل و ترافيک

٢- عضو کميسيون قيمت گذاری معاونت فنی و عمرانی منطقه يک

٣- عضو کميته تخصصی حمل و نقل جامعه ايمن منطقه يک

٤- طراحی سازه ساختمانھاي مسكوني ، اداري ، آموزشي تا ١٠ طبقه

٥- طراحی معماری ساختمان ھای مسکونی

٦- آشنايی کامل با فھرست بھا دفتر نظارت راھبردی رياست جمھوری

٧- آشنايی کامل با بخشنامه ھای دفتر نظارت راھبردی رياست جمھوری

٨- آشنايی کامل با تعديل آحاد بھا

٩- آشنايي كامل با شرايط عمومي و كليه قرارداد پروژه ھاي عمراني

١٠ -شرکت در دوره ھای آموزشی اداره کل تشکيلات بالغ بر ٩٥٠ ساعت در تخصص ھای عمران ترافيک مديريت

عمومی املاک و دوره ھای تخصصی ايمنی ترافيک توسط نظام مھندسی با ھمکاری دانشگاه علم و صنعت

   آدرس محل کار خیابان ایرانشهر نرسیده به طالقانی پلاک 133معاونت وسازمان حمل ونقل وترافیک طبقه سوم
  اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک
  شماره تلفن  09122174161  -  88327529
  ایمیل ETSA.tt1394@gmail.com