اطلاعیه شماره پنج سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردار...
پیرو اطلاعیههای قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص جزییات اجرایی طرح ترافیک در سال ۱۳۹۷ در اطلاعیه پنجم، جزییات مربوط به مجوزهای اقشار خاص همچون جانبازان، معلولان و بیماران خاص که ب...
اطلاعیه شماره چهار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردا...
پیرو اطلاعیههای قبلی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص طرح ترافیک سال ۱۳۹۷ به اطلاع فعالان محترم رسانهها و مطبوعات شهر تهران میرساند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران حداکثر سه درصد...
اطلاعیه شماره سه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری...
ساکنان محدوده طرح مجازند بطوررایگان و بدون پرداخت هزینه، در دو ساعت ابتدایی طرح از محدوده خارج شوند و در دو ساعات پایانی اجرای طرح در طول سال جاری به محل سکونت خود بازگردند.
اطلاعیه شماره سه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری...
ساکنان محدوده طرح مجازند بطوررایگان و بدون پرداخت هزینه، در دو ساعت ابتدایی طرح از محدوده خارج شوند و در دو ساعات پایانی اجرای طرح در طول سال جاری به محل سکونت خود بازگردند.
کمينه


.