تقويت شورا به بالندگي شهر مي انجامد
اگر شهر يك انسان باشد شورا سر و شهرداري تن آن است
تهران با انبوه مشکلات یک «اَبَر شهر» رو به رو ست
شورای اسلامی شهر تهران بزرگ ترین پارلمان محلی خاورمیانه است
حمل و نقل عمومي را قرباني سياسي‌ بازي نکنید
انتقاد عضو كميسيون بهداشت مجلس از بازی سیاسی با حمل و نقل عمومي