دستگاه‌های نظارتی بر ناایمن بودن خط ۷ مترو تأکید د...
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد هشدار دستگاه‌های نظارتی در مورد خط ۷ مترو توضیحاتی ارائه کرد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران: افزایش کمی م...
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران توسعه کمی مراکز معاینه فنی در شهر تهران به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به این مراکز را یکی از برنامه های سال 97 عنوان کرد.
معاون شهردار تهران اعلام کرد ایجاد جایگاه‌های کوچک...
احداث ۴۸ جایگاه سوخت کوچک مقیاس مایع، معروف به «جایگاه سوخت سبز» منطبق با معیارهای زیست محیطی در 14منطقه شهرتهران باهدف کاهش آ لودگی هوا و ترافیک ناشی از معطلی شهروندان در طول صف جایگاه ها انجام شد. ...
معاون شهردار تهران اعلام کرد: افتتاح فاز اول خط ۷ ...
احداث ۴۸ جایگاه سوخت کوچک مقیاس مایع، معروف به «جایگاه سوخت سبز» منطبق با معیارهای زیست محیطی در 14منطقه شهرتهران باهدف کاهش آ لودگی هوا و ترافیک ناشی از معطلی شهروندان در طول صف جایگاه ها انجام ش
کمينه


.